Кафедра ботаніки Мелітопольського державного педагогічного університету була заснована у 1933 році. Першим завідувачем кафедри ботаніки був Чучко Нестор Іванович. Після Великої Вітчизняної війни (1946 – 1955 рр.) кафедрою керував Лук’янов Леонтій Сергійович. З вересня 1955 по 1965 р. кафедру очолював видатний вітчизняний флорист, геоботанік, степознавець Сакало Дмитро Іванович, який залучив до викладацького складу кращих випускників інституту, різних за фахом: ботаніків, фізіологів рослин, мікробіологів, біохіміків. За його ініціативою більшість членів кафедри були направлені на навчання до аспірантури, захистили кандидатські дисертації. Наукова робота кафедри почала розвиватися комплексно з перевагою фітогеографічних і фітофізіологічних досліджень.

Історія кафедри ботаніки пов’язана з іменами таких вчених як: Петроченко Уар Андрійович, Комарницький Петро Олександрович, Сизов Степан Степанович, Черевко Станіслав Петрович, Казаков Євген Олександрович, Казакова Світлана Михайлівна, Солоненко Анатолій Миколайович, які в різні роки керували кафедрою і кожен з цих періодів знаменувався своїми досягненнями.

З 2007 року кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Мальцева Ірина Андріївна. У 2006 році на кафедрі розпочата підготовка студентів за новим напрямом підготовки «Лісове та садово-паркове господарство» за спеціальністю «Садово-паркове господарство». У зв’язку із цим кафедра була перейменована і на теперішній час має назву «Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства».


Ступінь вищої освіти: бакалавр

Напрям підготовки: 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»
Програма комплексного державного екзамену з лісового і садово-паркового господарства (Переглянути)


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Спеціальність: 7.09010303 «Садово-паркове господарство»
Програма тестового державного іспиту з лісового і садово-паркового господарства (письмово за тестовими технологіями) (Переглянути)

 

СКЛАД КАФЕДРИ


Подорожний Сергій Миколайович

Посада: завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, доцент

Наукові ступінь і звання: кандидат біологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1991 року

Наукові інтереси: динаміка рослинності, регуляції чисельності окремих видів, охорони рідкісних та зникаючих видів, а також експертизи різних видів діяльності, яка пов’язана із порушенням рослинного покриву


Солоненко Анатолій Миколайович

Посада: професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, ректор університету

Наукові ступінь і звання: доктор біологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1986 року

Наукові інтереси: різноманіття, функціонування і динаміки ґрунтових водоростей приморських солончаків півдня України


Мальцева Ірина Андріївна

Посада: професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, перший проректор університету

Наукові ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор

В університеті працює з: 1990 року

Наукові інтереси: різноманіття, функціонування та динаміка ґрунтових водоростей штучних та природних лісових фітоценозів на території степової зони України


Туровцева Наталя Миколаївна

Посада: доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

Наукові ступінь і звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент

В університеті працює з: 1984 року

Наукові інтереси: агроекологічні особливості культурних рослин Півдня України


Вєльчева Людмила Григорівна

Посада: доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

Наукові ступінь і звання: кандидат біологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1988 року

Наукові інтереси: екологія і селекція вищих рослин, екологічна освіта управління навчальним процесом з біології, новітні освітньо-навчальні технології


Логвіна-Бик Тетяна Анатоліївна

Посада: доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1992 року

Наукові інтереси: управління навчальним процесом з біології, новітні освітньо-навчальні технології


Пюрко Ольга Євгенівна

Посада: доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

Наукові ступінь і звання: кандидат біологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1999 року

Наукові інтереси: дослідження фізіолого-біохімічних та анатомо-морфологічних перебудов у рослин під дією стресу


Васін Віктор Анатолійович

Посада: старший викладач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

Наукові ступінь і звання: кандидат біологічних наук

В університеті працює з: 1997 року

Наукові інтереси: генетика ознак соняшника та морфо-біологічних особливостей рослин родини Asteraceae


Бредіхіна Юлія Леонідівна

Посада: асистент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

В університеті працює з: 2004 року

Наукові інтереси: спонтанна рослинність урбанізованого середовища

Дядькова Катерина Леонідівна

Посада: асистент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

В університеті працює з: 2006 року

Наукові інтереси: накопичення важких металів в фітомасі зелених рослин


Мальцев Євгеній Іванович

Посада: асистент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

В університеті працює з: 2011 року

Наукові інтереси: дослідженням альгоугруповань лісів степової зони України


Мальцева Світлана Юріївна

Посада: асистент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

В університеті працює з: 2011 року

Наукові інтереси: дослідженням флори міст Північного Приазов’я

Брен Олександр Геннадійович

Посада: асистент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

В університеті працює з: 2011 року

Наукові інтереси: ботаніка, альгологія, гідробіологія охорона природи


Бараннік Олена Олександрівна

Посада: старший лаборант кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

В університеті працює з: 1997 року


Журба Тамара Володимирівна

Посада: старший лаборант кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

В університеті працює з: 1995 року


Хлистова Любов Петрівна

Посада: лаборант кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

В університеті працює з: 1977 року

Хлистов Михайло Юрійович

Посада: лаборант кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

В університеті працює з: 2008 року

Викладачі кафедри забезпечують підготовку студентів з дисциплін-природничо-наукової та професійної складової згідно державних і галузевих стандартів для напрямів «Лісове та садово-паркове господарство», «Біологія», «Хімія», «Географія». Кафедра має спеціалізовані аудиторії для лекційних, лабораторних і практичних занять, які оснащені необхідним обладнанням, інструментами, приладами, методичними матеріалами.

Студенти і викладачі мають вільний доступ до мережі Internet в режимі Wi-Fi, що використовується як під час проведення занять так і у позаудиторній роботі.

Наукова робота

 

Сучасні наукові дослідження на кафедрі ботаніки ведуться за альгологічним, геоботанічним, флористичним, фітомеліоративним та фітофізіологічним напрямками. З січня 2013 року кафедра працює над новою науковою темою «Еколого-біологічні особливості функціонування екосистем півдня України як основа збереження їх біологічного різноманіття». Наукові дослідження виконуються по таким напрямам: екологічні особливості водоростевих угруповань наземних і водних екосистем, механізми формування та функціонування флороценотичних комплексів півдня України: охорона, управління та оптимізація, фіторізноманіття урбоекосистем в умовах півдня степової зони України: охорона, оптимізація та підвищення стійкості, еколого-фізіологічні та генетичні особливості пристосування рослинних організмів, впровадження результатів вивчення екосистем півдня степової зони України в навчальний процес вищої та загальноосвітньої шкіл різних типів.

Результати наукової і науково-методичної роботи співробітників кафедри ботаніки публікуються на сторінках журналів: “Український ботанічний журнал”, “Екологія і ноосферологія”, “Физиология и биохимия культурных растений”, “Український біохімічний журнал”, “Альгология”, “Ґрунтознавство”, “Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького”; наукових вісників; включені в збірники тез доповідей конференцій різних рівнів.

Науково-дослідна лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем

На кафедрі у 2008 році створена науково-дослідна лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем в якій працюють викладачі, аспіранти, студенти. Дослідження охоплюють такі напрями: водорості лісових підстилок хвойних і листяних природних і штучних насаджень, водорості грунтів степових фітоценозів еталонних та антропогенно змінених, водорості техногенних відвалів та їх участь у процесах первинного ґрунтоутворення, водорості галофільних екосистем та участь у пелоїдоутворенні, водорості ризосфери рослин.

Вчені кафедри активно співпрацюють з колегами із Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Інституту екології Карпат, Дніпропетровського національного університету, Львівського національного лісотехнічного університету, Донецького і Криворізького ботанічних садів, біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Азово-Сиваського НПП, Запорізького НДІ олійних культур УААН, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Кубанським держаним університетом Російської Федерації та ін.

Приймають участь у міжнародних та загальноукраїнських проектах «Ключові ботанічні території», «Червона книга України», «Розробка менеджмент-плану природних комплексів та  ресурсів для водно-болотного угіддя міжнародного значення «Затока та коса Обиточна», «Розробка менеджмент-плану для водно-болотного угіддя міжнародного значення «Молочний лиман» та ін.

В рамках міжнародного проекту «Вразливість регіону дельти Дунаю (Україна, Румунія, Молдова) до змін клімату: сценарії і прогнози кліматичних змін» під егідою Всесвітнього фондом природи (WWF) в Україні доцент кафедри Подорожний С.М. приймав участь в роботах присвячених динаміці фітомаси основних рослинних комплексів Придунав’я.

Старший викладач Яровий С.О. є експертом наукових робіт студентів, магістрантів, аспірантів міжнародних інтернет-конференцій Башкірського державного педагогічного університету ім. М. Акмули. А також разом із Інститутом біології Комі наукового центру Уральського відділення Російської академії наук а саме  лабораторією геоботаніки і порівняльної флористики проводить спільні альгологічні дослідження анатомо-морфологічних особливостей водоростей «Морфологічна мінливість Nostoc commune».

Пропозиції та послуги кафедри

Викладачі та співробітники кафедри можуть запропонувати наступні види послуг та наукових консультацій:

  1. Проведення інвентаризації зелених насаджень міських зон, парків, скверів та інші.
  2. Створення проектів утримання садово-паркових об’єктів.
  3. Оцінка та визначення граничних норм заготівлі рослинних ресурсів (очерет, лікарські рослини та інші.).
  4. Визначення граничних норм пасовищного навантаження на степові та водно-болотні комплекси Півдні України.

Нова спеціальність «Садово-паркове мистецтво»

Кафедра готує фахівців за напрямом «Лісове і садово-паркове господарство». Після закінчення навчання випускники отримують кваліфікацію «бакалавр садово-паркового господарства» та «спеціаліст садово-паркового господарства», які зможуть працювати в системі спеціалізованих підприємств «Зеленбуду», лісництвах, підприємствах садово-паркового та лісопаркового господарства, у ботанічних садах та дендрологічних парках, тепличних господарствах та декоративних розсадниках, у відділах озеленення та захисту зелених насаджень комунальних підприємств, у складі проектних організацій, які займаються проектуванням садово-паркових об’єктів та ін.

Гарну традицію започатковано на кафедрі: напередодні свят проводити тематичну виставку студентських флористичних композицій.  Зазвичай в організації та проведенні виставки беруть участь студенти хіміко-біологічного факультету, які навчаються за напрямом  «Лісове і садово-паркове господарство».

Кожне свято має свій характер та свої особливості, які відображаються в творчих роботах наших студентів.

Для кожної виставки підбирається окремий стиль характерний для кожного свята, який поєднує контраст ліній та форми і створює святковий настрій композиції.

Флористичні роботи композицій – це поєднання могутньої динаміки, вигнутих ліній, блискучих акцентних елементів, які посилюють емоційність враження. Щорічно студенти із захопленням беруть участь у виставках, організовують конкурси від яких отримують професійне задоволення, втілюючи свої ідеї в життя.

Практики студентів

Велике значення у підготовці випускників має навчальна і виробнича практика, яку студенти проходять як на базі кафедри, так і на базі інших установ, зокрема - біологічної станції в с. Богатир (Якимівський р-н Запорізької області), заповіднику «Асканія-Нова», Нікітського ботанічного саду-ННЦ,  ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство», Інституту олійних культур УААН та інші. Щорічно студенти IV-V курсів проходять виробничу практику з біотехнології із відвідуванням  ПАТ ПБК «Славутич» (м. Запоріжжя), Інституту тваринництва в «Асканія-Нова», місцевих підприємств та інші.

Також кафедра має договори про співпрацю щодо проведення навчальних практик та здійснення наукової діяльності з міським КП «Парк культури та відпочинку ім. Горького», ТОВ «Зеленбуд», Мелітопольським виконкомом, Південною дослідною станцією Інституту сільськогосподарської мікробіології Національної академії аграрних наук України.

Студенти мають можливість пройти стажування та практику за кордоном по таких програмах, як Work and Travel (США), СС USA (Канада), IRE Au-Pair (Європа) та в Німеччині. Кращі студенти беруть участь в конкурсах, в розробленні проектів та  отриманні грантів за кордоном. Окремо для студентів, що навчаються на спеціальності «Садово-паркове господарство» передбачена практика по садово-парковому дизайну в США.

Нагороди та досягнення

Щороку студенти приймають активну участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських та міжнародних конференціях, засіданнях наукових гуртків університету та студентських олімпіадах.

Контакти

тел.  44-05-43

адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20

E-mail: kafbotany@mail.ru

 

Для забезпечення навчального процесу а також у наукової роботи на кафедрі створені і постійно підтримуються гербарій, музей, навчально-польове відділення «Форест-сіті».

Гербарій. Історія створення Гербарію пов’язана з 1933 роком. За даними архіву та спогадами викладачів кафедри довоєнні гербарні фонди нараховували близько 1000 гербарних аркушів, зібраних переважно з околиць м. Мелітополя та Мелітопольського району. Інвентаризація гербарію, здійснена протягом 2002-2003 рр. показала, що в теперішній час він нараховує близько 15000 гербарних аркушів і складається з таких структурних частин: демонстраційний, навчальний морфологічний (в т.ч. екологічний), навчальний і науковий систематичний (в т.ч. Гербарій рідкісних і інтродукованих видів, форм рослин та наукові колекції), гербарій природно-заповідних територій півдня України.

На сьогодні Гербарій зареєстрований у світовій мережі гербаріїв (New-York Botanical Garden, index gerbariorum - melit).

Музей. На кафедрі з 1984 року працює музей, в створенні якого велику участь приймав доцент Скрипко Г.С. Збереженням та поповненням експонатів музею в різні часи опікувались В.П. Коломійчук та В.О. Васін. Експонати музею широко використовуються для проведення лабораторно-практичних занять та навчальної практики.

Навчально-польове відділення кафедри «Форест-сіті». На агробіологічному комплексі університету на базі дендрарію, який був закладений співробітниками кафедри у 1996 році, та  комплексу із фізіології рослин  у 2008 році було організовано навчально-польове відділення кафедри «Форест-сіті». На сьогодні на його території вирощується понад 130 видів та форм декоративних дерев та чагарників. За останні три роки висаджено понад 300 шт. різноманітних дерев та чагарників. На базі «Форест-сіті» студенти отримують практичні навички щодо догляду та вирощуванню сіянців та саджанців дерев та чагарників, газонних трав, квітів та ін.


Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .